D’r Joep en ‘t Fiennie zunt a joare jeluklieg jetrouwd. Ze hant inne zoon, ing doater en inne sjunne nuie auto.

D’r Joep is inne klinge jesjefsman en sjreklieg sjoots óp zienne auto.

Mar óp inne jouwe – of besser jezaad inne sjleëte – daag hat deë sjune nuie auto ing sjreklieg jroeëse blutsj. Wie
kunt die blutsj in d’r waan? Weë hat de letste kieër dermit jevare.

Woaveur is de duur van de jaraasj aafjeslaose? Woaveur darf jinne in de jaraasj kómme? En jidderinne leuft mar in en oes.

Wat dunt i Joadesnaam al die lü i-jen hoes?